Digitální záznam reality - OPVK
(DZR-OPVK)

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: a) Vzdělávací cíle: Cílem předmětu programové vybavení je vytvořit obecný základ vědomostí a dovedností z oblasti využívání výpočetní techniky s užším zaměřením na personální počítače kompatibilní IBM PC, pochopit filosofii práce s informacemi, jejich zakládání, poskytování a využívání. Výukou "Digitálního záznamu reality" žák získá přehled, možnosti a dovednosti k úspěšnému zvládnutí následujících cílů: Žák se seznámí s problematikou multimédií s důrazem na snímání a digitalizaci vytištěných předloh, statických a dynamických objektů a dějů, s jejich úpravou a archivacíza pomocí počítače a s možnostmi jejich reprodukce jak za pomoci výpočetní techniky tak i domácí spotřební elektroniky. Žák docílí samostatnosti ve využívání výpočetní techniky, její "chtěné" aplikování v ostatních předmětech, vzbuzení snahy o samostudium v této rychle se rozvíjející oblasti. Docílí zvýšení kultury projevu, systematičnosti v přístupu řešení, zvýšení samostatnosti, odpovědnosti, přesnosti a pořádku, podvědomého "chtění" ve využívání informační a spotřební techniky v provázanosti s jinými předměty a v praktickém životě.. b) Klíčové dovednosti: Při dosahování uvedených cílů žák rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné jako všeobecné pro budoucí profesní uplatnění či pro případnou snazší rekvalifikaci. Předmět zejména vytváří a umožňuje: - Orientovat se na poli multimédií a digitálního záznamu. - Zvládnout základy skenování a převodu naskenované textové předlohy do znakové sady pro další zpracování v textových procesorech. - Zvládnout základy digitalizace a úpravy zvuku, včetně jeho reprodukce za pomoci počítače. - Zvládnout základy digitalizace a úpravy videa, včetně jeho reprodukce za pomoci počítače. - Získá podvědomí o způsobech kódování zvuku a videa, jeho softwarovým zabezpečení a vlastní realizaci za pomoci počítače. - Získá přehled o spotřebních formátech používaných v oblasti digitalizace reality. - Seznámí se s problematikou grabování, ripování a převodů mezi jednotlivými formáty. - Orientovat se na poli spotřební multimediální techniky.