Programovací jazyky - Základy programování - OPVK
(PJ-OPVK)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
a) Vzdělávací cíle:
Cílem předmětu programové vybavení je vytvořit obecný základ vědomostí a dovedností z oblasti využívání výpočetní techniky s užším zaměřením na personální počítače kompatibilní IBM PC, pochopit filosofii práce s informacemi, jejich zakládání, poskytování a využívání.
Výukou "Programovacích jazyků" žák získá přehled, možnosti a dovednosti k úspěšnému zvládnutí následujících cílů:
Žák se seznámí s problematikou automatizovaného zpracování informací s důrazem na algoritmizaci a její ztvárnění, zopakuje si problematiku zhmotnění informací. Umí používat číselné soustavy a realizovat převody mezi nimi. Zvládne problematiku počítání ve dvojkové soustavě. Seznámí se se základy programování za pomoci interpretačního jazyka Basic - doplněk předmětu Programování.
Žák docílí samostatnosti ve využívání výpočetní techniky, její "chtěné" aplikování v ostatních předmětech, vzbuzení snahy o samostudium v této rychle se rozvíjející oblasti. Docílí zvýšení kultury projevu, systematičnosti v přístupu řešení, zvýšení samostatnosti, odpovědnosti, přesnosti a pořádku, podvědomého "chtění" ve využívání informační techniky v provázanosti s jinými předměty.
b) Klíčové dovednosti:
Při dosahování uvedených cílů žák rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné jako všeobecné pro budoucí profesní uplatnění či pro případnou snazší rekvalifikaci.
Předmět zejména vytváří a umožňuje:
- Orientovat se na poli algoritmizace, programování a programovacích jazyků.
- Zvládnout základy algoritmizace a její grafické ztvárnění což vytváří platformu pro zdárnou tvorbu zdrojového textu programu a činností s tím souvisejících.
- Umět pracovat s číselnými soustavami používanými ke zhmotnění informací, provádět základní aritmetické operace ve dvojkové algebře.
- Získá podvědomí o programování za využití interpretačního jazyka.
Ve vazbě na předmět Programování:
- Pochopit význam algoritmizace
- Doplnit si vědomosti o vyšším interpretačním programovacím jazyku Basic, předchůdci dnešních vyšších kompilačních jazyků.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu