Programování I (Algoritmizace) ... první ročník, obor IT (Informační technologie)
(PRO I)


Cílem obsahového okruhu je naučit žáka vytvářet algoritmy a pomocí programovacího jazyka zapsat zdrojový kód programu. Žák porozumí vlastnostem algoritmů a základním pojmům objektově orientovaného programování, dále se naučí používat zápis algoritmu, datové typy, řídící struktury programu, jednoduché objekty a základní příkazy jazyka SQL. Podstatnou část vzdělávání v programování a vývoji aplikací představuje samostatná tvorba jednoduchých aplikací, statických a dynamických WWW stránek.

Informační a komunikační technologie

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli:

 • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze

Matematické kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli:

 • správně používat a převádět běžné jednotky
 • používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 • provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
 • nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení
 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli:

 • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
 • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Kompetence k učení

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:

 • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

Kompetence k řešení problémů

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli:

 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace
 • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

Komunikativní kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli:

 • dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)

Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení

Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení, tzn. aby absolventi:

 • algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí
 • realizovali databázová řešení
 • tvořili webové stránky

Cíle

Cílem učebnice je získat základní podvědomí o tvorbě databázových projektů pomocí klasických, oběktově orientovaných WYSIWYG editorů, nebo přímým přístupem do databázových souborů, s využitím standardních protokolů určených pro komunikaci s daty, založených na bázi databázových modelů ADO a DAO. Žáci si ověří dosud získabé znalosti na tvorbě reálné databázové aplikace, kterou vytvoří pomocí programovacího jazyka VBA v prostředí tabulkového procesoru MS Excel, přičemž mohou využít deklarativních příkazů jazyka SQL pro snadnější komunikaci s daty. V prostředí jazyka SQL poznají základní přáíkazy, směřující především k tvorbě a editaci databázových tabulek, datových struktur a především pak k práci s vlastními daty.