IT2 Elektrotechnika a automatizace
(IT2 EaA)

 This course requires an enrolment key

Téma

č.h.

∑h.

1. Úvod

5

Jednotky a jejich rozměry

1

1

Stavba hmoty, rozdělení látek dle vodivosti

2

1

Elektrický náboj, množství, vlastnosti

3

1

Elektrické pole a jejich veličiny

4

1

Elektrický potenciál, napětí, elektrický zdroj

5

1

2. Elektrické obvody

13

Elektrický obvod, elektronová vodivost, el. proud ustálený, proudová hustota

6

1

Ohmův zákon, odpor, vodivost

7

1

Měrný odpor a vodivost, odpor vodiče, závislost odporu na teplotě

8-9

2

Práce a výkon stejnosměrného proudu

10

1

Tepelné účinky el proudu, Joule – Lenzův zákon, el teplo

11

1

Úbytek napětí na vodiči, účinnost el. zařízení

12

1

Prvky stejnosměrného obvodu

13

1

Zdroje napětí a proudu

14

1

Kirchhoffovy zákony

15

1

Spojování odporů, odvození dle 1. a 2. K. z.

16

1

Děliče napětí bez a se zátěží

17

1

Řešení ss obvodů s jedním a více zdroji, řazení zdrojů

18

1

3. Elektrostatika

8

Elektrostatické pole, vznik, základní pojmy, veličiny

19

1

Coulombův zákon

20

1

Indukční tok a elektrická indukce

21

1

Zobrazování elektrostatických polí

22

1

Elektrická indukce a intenzita, vztah

23

1

Kapacita, kapacita rovinného kondenzátoru

24

1

Spojování kondenzátorů, zvláštní případy elektrostatických polí

25

1

Energie elektrostatického pole

26

1

4. Elektromagnetismus

7

Magnetický tok, indukce a intenzita el. mag. pole

27

1

Magnetické vlastnosti látek, permeabilita

28

1

Magnetizace el. proudem, magnetizační, hysterezí smyčka

29

1

Silové účinky mag. polí

30

1

Flemingovo pravidlo pravé a levé ruky

31

1

Vlastní a vzájemná indukčnost

32

1

Vířivé proudy, ztráty v železe, měrné ztráty

33

1

5. Výroba stejnosměrné a střídavé elektrické energie

4

Chemické zdroje proudu

34

1

Přímý a rotační pohyb vodiče(ů) v homogenní mag. poli,
střídavé el. u a i

35-36

2

Tří a vícefázová el. soustava – točivé magnetické pole

37

1

6. Prvky ve střídavých obvodech

4

Vyjádření základních parametrů střídavého průběhu el. energie

38-39

2

Řazené prvky ve střídavých obvodech (stručně)

40-41

2

  • Učitel: Tomáš Holomek
  • Učitel: Stanislav Jakoubek
  • Učitel: Martina Pischelová
  • Učitel: Konstantin Stanko
  • This course requires an enrolment key