• Studijní materiál sloužící jako podklad k výuce (výkladu a studia) předmětu Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, obor vzdělání: Informační technologie, KKOV: 18-20-M/01. V tomto vzdělávacím oboru má sjednotit vědomosti, znalosti a dovednosti žáků základních škol při přechodu na středoškolské studium oboru vzdělání Informační technologie v jednotlivých jejích předmětech dle RVP a ŠVP, především pak profilového předmětu Programové vybavení (2. až 4. ročník). Materiál lze rovněž použít jako základ vzdělávání v ICT v jiných oborech vzdělání. Využity přípravy učitele Ing. Karla Hladíka a materiálů C-Media - Kompendium Informatika a výpočetní technika. Postupy výuky: Předpokladem pro úspěšné naplnění výchovně vzdělávacích cílů je vhodné třídu dělit na pracovní skupiny. Výuku je nutné provádět v odborné učebně s potřebným technickým vybavením. Je nutno spojovat teorii s praktickými cvičeními v dané oblasti. Vedle pochopení principu činnosti, filosofie a trendů cvičit obsluhu představitelů jednotlivých programových skupin v souladu s celosvětovým trendem v této oblasti. Pracovní činnost při řešení úloh začíná spoluprací učitele s celou skupinou za pomoci projektoru (interaktivní tabule), její vedení s cílem přejít postupně na samostatná řešení úloh jednotlivcem, či malou skupinou - týmová práce. Část výuky může probíhat ve formě pobytu na cizím pracovišti krátkodobě nebo v době souvislé nebo pravidelné praxe. Žáci jsou vedeny k tomu, aby počítač byl prostředkem k plnění svěřených úkolů.