• VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: a) Vzdělávací cíle: Cílem předmětu programové vybavení je vytvořit obecný základ vědomostí a dovedností z oblasti využívání výpočetní techniky s užším zaměřením na personální počítače kompatibilní IBM PC, pochopit filosofii práce s informacemi, jejich zakládání, poskytování a využívání. Výukou "Programovacích jazyků" žák získá přehled, možnosti a dovednosti k úspěšnému zvládnutí následujících cílů: Žák se seznámí s problematikou automatizovaného zpracování informací s důrazem na algoritmizaci a její ztvárnění, zopakuje si problematiku zhmotnění informací. Umí používat číselné soustavy a realizovat převody mezi nimi. Zvládne problematiku počítání ve dvojkové soustavě. Seznámí se se základy programování za pomoci interpretačního jazyka Basic - doplněk předmětu Programování. Žák docílí samostatnosti ve využívání výpočetní techniky, její "chtěné" aplikování v ostatních předmětech, vzbuzení snahy o samostudium v této rychle se rozvíjející oblasti. Docílí zvýšení kultury projevu, systematičnosti v přístupu řešení, zvýšení samostatnosti, odpovědnosti, přesnosti a pořádku, podvědomého "chtění" ve využívání informační techniky v provázanosti s jinými předměty. b) Klíčové dovednosti: Při dosahování uvedených cílů žák rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné jako všeobecné pro budoucí profesní uplatnění či pro případnou snazší rekvalifikaci. Předmět zejména vytváří a umožňuje: - Orientovat se na poli algoritmizace, programování a programovacích jazyků. - Zvládnout základy algoritmizace a její grafické ztvárnění což vytváří platformu pro zdárnou tvorbu zdrojového textu programu a činností s tím souvisejících. - Umět pracovat s číselnými soustavami používanými ke zhmotnění informací, provádět základní aritmetické operace ve dvojkové algebře. - Získá podvědomí o programování za využití interpretačního jazyka. Ve vazbě na předmět Programování: - Pochopit význam algoritmizace - Doplnit si vědomosti o vyšším interpretačním programovacím jazyku Basic, předchůdci dnešních vyšších kompilačních jazyků.
  • Vstupní kurz pro zahájení výuky základů práce s textem, grafickými a jinými prvky v textových procesorech kancelářských balíků Office na personálních počítačích.
  • VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: a) Vzdělávací cíle: Cílem předmětu programové vybavení je vytvořit obecný základ vědomostí a dovedností z oblasti využívání výpočetní techniky s užším zaměřením na personální počítače kompatibilní IBM PC, pochopit filosofii práce s informacemi, jejich zakládání, poskytování a využívání. Výukou "Tvorby WWW stránek" žák získá přehled, možnosti a dovednosti k úspěšnému zvládnutí následujících cílů: Žák se seznámí s tvorbou WWW stránek, se standardizací na poli tvorby stránek, s programovým zabezpečením tvorby, objasní si pojem statické a dynamické stránky, seznámí se s úpravou formy prvků stránek za pomoci CSS. Umí číst a používat tagy, formulářové prvky a pochopí filosofii CSS. Žák docílí samostatnosti ve využívání výpočetní techniky, její "chtěné" aplikování v ostatních předmětech, vzbuzení snahy o samostudium v této rychle se rozvíjející oblasti. Žák docílí zvýšení kultury projevu, systematičnosti v přístupu řešení, zvýšení samostatnosti, odpovědnosti, přesnosti a pořádku, podvědomého "chtění" ve využívání informační techniky v provázanosti s jinými předměty. b) Klíčové dovednosti: Při dosahování uvedených cílů žák rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné jako všeobecné pro budoucí profesní uplatnění či pro případnou snazší rekvalifikaci. Předmět zejména vytváří a umožňuje: - Orientovat se na poli standardizace tvorby WWW dle W3C - Schopnost zvládnout základy HTML kódu, struktury stránek a syntaxe zápisu základních tagů (značek) - Vytvářet statické WWW stránky, umět číst a upravovat zdrojový kód - Umět prezentovat své projekty na Internetu, využívat doplňkových služeb - počítadla, ankety, registrovat stránky Ve vazbě na předmět Programování ve 4. ročníku: - Pochopit význam dynamických stránek, umět využívat formulářových prvků - Pochopit význam kaskádových stylů při definování formy základních prvků stránek