Sub-categories
IT2
IT4
E1

 • Téma

  č.h.

  ∑h.

  1. Úvod

  5

  Jednotky a jejich rozměry

  1

  1

  Stavba hmoty, rozdělení látek dle vodivosti

  2

  1

  Elektrický náboj, množství, vlastnosti

  3

  1

  Elektrické pole a jejich veličiny

  4

  1

  Elektrický potenciál, napětí, elektrický zdroj

  5

  1

  2. Elektrické obvody

  13

  Elektrický obvod, elektronová vodivost, el. proud ustálený, proudová hustota

  6

  1

  Ohmův zákon, odpor, vodivost

  7

  1

  Měrný odpor a vodivost, odpor vodiče, závislost odporu na teplotě

  8-9

  2

  Práce a výkon stejnosměrného proudu

  10

  1

  Tepelné účinky el proudu, Joule – Lenzův zákon, el teplo

  11

  1

  Úbytek napětí na vodiči, účinnost el. zařízení

  12

  1

  Prvky stejnosměrného obvodu

  13

  1

  Zdroje napětí a proudu

  14

  1

  Kirchhoffovy zákony

  15

  1

  Spojování odporů, odvození dle 1. a 2. K. z.

  16

  1

  Děliče napětí bez a se zátěží

  17

  1

  Řešení ss obvodů s jedním a více zdroji, řazení zdrojů

  18

  1

  3. Elektrostatika

  8

  Elektrostatické pole, vznik, základní pojmy, veličiny

  19

  1

  Coulombův zákon

  20

  1

  Indukční tok a elektrická indukce

  21

  1

  Zobrazování elektrostatických polí

  22

  1

  Elektrická indukce a intenzita, vztah

  23

  1

  Kapacita, kapacita rovinného kondenzátoru

  24

  1

  Spojování kondenzátorů, zvláštní případy elektrostatických polí

  25

  1

  Energie elektrostatického pole

  26

  1

  4. Elektromagnetismus

  7

  Magnetický tok, indukce a intenzita el. mag. pole

  27

  1

  Magnetické vlastnosti látek, permeabilita

  28

  1

  Magnetizace el. proudem, magnetizační, hysterezí smyčka

  29

  1

  Silové účinky mag. polí

  30

  1

  Flemingovo pravidlo pravé a levé ruky

  31

  1

  Vlastní a vzájemná indukčnost

  32

  1

  Vířivé proudy, ztráty v železe, měrné ztráty

  33

  1

  5. Výroba stejnosměrné a střídavé elektrické energie

  4

  Chemické zdroje proudu

  34

  1

  Přímý a rotační pohyb vodiče(ů) v homogenní mag. poli,
  střídavé el. u a i

  35-36

  2

  Tří a vícefázová el. soustava – točivé magnetické pole

  37

  1

  6. Prvky ve střídavých obvodech

  4

  Vyjádření základních parametrů střídavého průběhu el. energie

  38-39

  2

  Řazené prvky ve střídavých obvodech (stručně)

  40-41

  2