Maturitní předmět
 • Cílem obsahového okruhu je naučit žáka pokročilému užití aplikačních programů, jejich instalaci a konfiguraci a vytvořit u něj předpoklady pro poskytování související uživatelské podpory. Důraz je kladen na kancelářský software, komunikační software a software pro práci s multimédii. Žák se naučí přenášet data mezi jednotlivými aplikacemi, používat různé datové formáty i jejich vzájemnou konverzi.

  Informační a komunikační technologie

  Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli:
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
  • umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
  • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
  Matematické kompetence
  Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolventi by měli:
  • správně používat a převádět běžné jednotky
  • používat pojmy kvantifikujícího charakteru
  • provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
  Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
  Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn., že absolventi by měli:
  • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
  • pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
  • učit se používat nové aplikace
  • komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
  • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
  • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
  • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
  Kompetence k učení
  Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:
  • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
  Komunikativní kompetence
  Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli:
  • zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata
  • dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
  Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
  Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení, tzn., aby absolventi:
  • algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí
  • realizovali databázová řešení
  • tvořili webové stránky
  Pracovat s aplikačním programovým vybavením
  Pracovat s aplikačním programovým vybavením, tzn. aby absolventi:
  • volili vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení
  • instalovali, konfigurovali a spravovali aplikační programové vybavení
  • používali běžné aplikační programové vybavení, zejména tzv. kancelářské aplikace
  • podporovali uživatele při práci s aplikačním programovým vybavením