eBooky - Ing. Karel Hladík
Sub-categories
Testy ze vzdělávání v ICT

 • Studijní materiál sloužící jako podklad k výuce (výkladu a studia) předmětu Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, obor vzdělání: Informační technologie, KKOV: 18-20-M/01. V tomto vzdělávacím oboru má sjednotit vědomosti, znalosti a dovednosti žáků základních škol při přechodu na středoškolské studium oboru vzdělání Informační technologie v jednotlivých jejích předmětech dle RVP a ŠVP, především pak profilového předmětu Programové vybavení (2. až 4. ročník). Materiál lze rovněž použít jako základ vzdělávání v ICT v jiných oborech vzdělání. Využity přípravy učitele Ing. Karla Hladíka a materiálů C-Media - Kompendium Informatika a výpočetní technika. Postupy výuky: Předpokladem pro úspěšné naplnění výchovně vzdělávacích cílů je vhodné třídu dělit na pracovní skupiny. Výuku je nutné provádět v odborné učebně s potřebným technickým vybavením. Je nutno spojovat teorii s praktickými cvičeními v dané oblasti. Vedle pochopení principu činnosti, filosofie a trendů cvičit obsluhu představitelů jednotlivých programových skupin v souladu s celosvětovým trendem v této oblasti. Pracovní činnost při řešení úloh začíná spoluprací učitele s celou skupinou za pomoci projektoru (interaktivní tabule), její vedení s cílem přejít postupně na samostatná řešení úloh jednotlivcem, či malou skupinou - týmová práce. Část výuky může probíhat ve formě pobytu na cizím pracovišti krátkodobě nebo v době souvislé nebo pravidelné praxe. Žáci jsou vedeny k tomu, aby počítač byl prostředkem k plnění svěřených úkolů.
 • VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
  a) Vzdělávací cíle:
  Cílem předmětu programové vybavení je vytvořit obecný základ vědomostí a dovedností z oblasti využívání výpočetní techniky s užším zaměřením na personální počítače kompatibilní IBM PC, pochopit filosofii práce s informacemi, jejich zakládání, poskytování a využívání.
  Výukou "Programovacích jazyků" žák získá přehled, možnosti a dovednosti k úspěšnému zvládnutí následujících cílů:
  Žák se seznámí s problematikou automatizovaného zpracování informací s důrazem na algoritmizaci a její ztvárnění, zopakuje si problematiku zhmotnění informací. Umí používat číselné soustavy a realizovat převody mezi nimi. Zvládne problematiku počítání ve dvojkové soustavě. Seznámí se se základy programování za pomoci interpretačního jazyka Basic - doplněk předmětu Programování.
  Žák docílí samostatnosti ve využívání výpočetní techniky, její "chtěné" aplikování v ostatních předmětech, vzbuzení snahy o samostudium v této rychle se rozvíjející oblasti. Docílí zvýšení kultury projevu, systematičnosti v přístupu řešení, zvýšení samostatnosti, odpovědnosti, přesnosti a pořádku, podvědomého "chtění" ve využívání informační techniky v provázanosti s jinými předměty.
  b) Klíčové dovednosti:
  Při dosahování uvedených cílů žák rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné jako všeobecné pro budoucí profesní uplatnění či pro případnou snazší rekvalifikaci.
  Předmět zejména vytváří a umožňuje:
  - Orientovat se na poli algoritmizace, programování a programovacích jazyků.
  - Zvládnout základy algoritmizace a její grafické ztvárnění což vytváří platformu pro zdárnou tvorbu zdrojového textu programu a činností s tím souvisejících.
  - Umět pracovat s číselnými soustavami používanými ke zhmotnění informací, provádět základní aritmetické operace ve dvojkové algebře.
  - Získá podvědomí o programování za využití interpretačního jazyka.
  Ve vazbě na předmět Programování:
  - Pochopit význam algoritmizace
  - Doplnit si vědomosti o vyšším interpretačním programovacím jazyku Basic, předchůdci dnešních vyšších kompilačních jazyků.
 • Vstupní kurz pro zahájení výuky základů práce s textem, grafickými a jinými prvky v textových procesorech kancelářských balíků Office na personálních počítačích.
 • VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: a) Vzdělávací cíle: Cílem předmětu programové vybavení je vytvořit obecný základ vědomostí a dovedností z oblasti využívání výpočetní techniky s užším zaměřením na personální počítače kompatibilní IBM PC, pochopit filosofii práce s informacemi, jejich zakládání, poskytování a využívání. Výukou "Tvorby WWW stránek" žák získá přehled, možnosti a dovednosti k úspěšnému zvládnutí následujících cílů: Žák se seznámí s tvorbou WWW stránek, se standardizací na poli tvorby stránek, s programovým zabezpečením tvorby, objasní si pojem statické a dynamické stránky, seznámí se s úpravou formy prvků stránek za pomoci CSS. Umí číst a používat tagy, formulářové prvky a pochopí filosofii CSS. Žák docílí samostatnosti ve využívání výpočetní techniky, její "chtěné" aplikování v ostatních předmětech, vzbuzení snahy o samostudium v této rychle se rozvíjející oblasti. Žák docílí zvýšení kultury projevu, systematičnosti v přístupu řešení, zvýšení samostatnosti, odpovědnosti, přesnosti a pořádku, podvědomého "chtění" ve využívání informační techniky v provázanosti s jinými předměty. b) Klíčové dovednosti: Při dosahování uvedených cílů žák rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné jako všeobecné pro budoucí profesní uplatnění či pro případnou snazší rekvalifikaci. Předmět zejména vytváří a umožňuje: - Orientovat se na poli standardizace tvorby WWW dle W3C - Schopnost zvládnout základy HTML kódu, struktury stránek a syntaxe zápisu základních tagů (značek) - Vytvářet statické WWW stránky, umět číst a upravovat zdrojový kód - Umět prezentovat své projekty na Internetu, využívat doplňkových služeb - počítadla, ankety, registrovat stránky Ve vazbě na předmět Programování ve 4. ročníku: - Pochopit význam dynamických stránek, umět využívat formulářových prvků - Pochopit význam kaskádových stylů při definování formy základních prvků stránek
 • VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: a) Vzdělávací cíle: Cílem předmětu programové vybavení je vytvořit obecný základ vědomostí a dovedností z oblasti využívání výpočetní techniky s užším zaměřením na personální počítače kompatibilní IBM PC, pochopit filosofii práce s informacemi, jejich zakládání, poskytování a využívání. Výukou "Digitálního záznamu reality" žák získá přehled, možnosti a dovednosti k úspěšnému zvládnutí následujících cílů: Žák se seznámí s problematikou multimédií s důrazem na snímání a digitalizaci vytištěných předloh, statických a dynamických objektů a dějů, s jejich úpravou a archivacíza pomocí počítače a s možnostmi jejich reprodukce jak za pomoci výpočetní techniky tak i domácí spotřební elektroniky. Žák docílí samostatnosti ve využívání výpočetní techniky, její "chtěné" aplikování v ostatních předmětech, vzbuzení snahy o samostudium v této rychle se rozvíjející oblasti. Docílí zvýšení kultury projevu, systematičnosti v přístupu řešení, zvýšení samostatnosti, odpovědnosti, přesnosti a pořádku, podvědomého "chtění" ve využívání informační a spotřební techniky v provázanosti s jinými předměty a v praktickém životě.. b) Klíčové dovednosti: Při dosahování uvedených cílů žák rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné jako všeobecné pro budoucí profesní uplatnění či pro případnou snazší rekvalifikaci. Předmět zejména vytváří a umožňuje: - Orientovat se na poli multimédií a digitálního záznamu. - Zvládnout základy skenování a převodu naskenované textové předlohy do znakové sady pro další zpracování v textových procesorech. - Zvládnout základy digitalizace a úpravy zvuku, včetně jeho reprodukce za pomoci počítače. - Zvládnout základy digitalizace a úpravy videa, včetně jeho reprodukce za pomoci počítače. - Získá podvědomí o způsobech kódování zvuku a videa, jeho softwarovým zabezpečení a vlastní realizaci za pomoci počítače. - Získá přehled o spotřebních formátech používaných v oblasti digitalizace reality. - Seznámí se s problematikou grabování, ripování a převodů mezi jednotlivými formáty. - Orientovat se na poli spotřební multimediální techniky.
 • Rádce pro začínající učitele Obsah: - Praktické a emocionální potřeby žáka. - Učitelova dílna. - Učební pomůcky. - Shrnutí. - Administrativa učitele - SŠ technická AGC a.s., Teplice - Závěr